menu
RSBC Českomoravský nemovitostní fond

RSBC Českomoravský nemovitostní fond

RSBC Českomoravský nemovitostní fond

RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Fond je primárně zaměřen na zavedený český trh s komerčními nemovitostmi. Zřizovatelem fondu je skupina RSBC. Správcem fondu je AVANT investiční společnost, a.s.

Pro zajištění diverzifikace je fond zaměřen nejen na logistické areály, ale rovněž usiluje o získání dalších typů komerčních nemovitostí. Management fondu se zaměřuje na nemovitosti, které budou mít potenciál pro zvýšení obsazenosti nebo zvýšení příjmu z pronájmu prostřednictvím aktivní správy asset managementu. Klientům přinášíme konzervativní investici s atraktivním výnosem, a zároveň úlevu od starostí spojených se správou majetku.

Atraktivní výnos z prosperujících nemovitostí 5,4 % ročně
Kvalitní investiční nemovitosti představují pro fond konstantní přítok peněz v podobě budoucích dividend z nemovitostních společností a růstu hodnoty nemovitostí.

Lukrativní nemovitost pracuje za Vás
Disponujeme bohatými zkušenostmi s investicemi do nemovitostí. Klientům nabízíme komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí. Vaši nemovitost aktivně spravujeme a Vaše výnosy zvyšujeme např. formou pronájmu, prodejem služeb nebo zvelebováním společných prostor.

Nemovitosti představují stabilní a reálnou hodnotu
Investice do nemovitostí mají stále zajímavý růstový potenciál, ať už se jedná o byty, činžovní domy, obchodní prostory či logistická centra.

Počáteční majetek fondu tvoří Celní a logistické centrum Zdiby, které je vlastněno společností Zdiby Logistic Centre, a.s.

7882 m2 NÁJEMNÍCH PLOCH

USTÁLENÁ STRUKTURA NÁJEMCŮ

AKTUÁLNÍ OBSAZENOST AREÁLU 97 %

PŘEDSTAVENÍ SPRÁVCE FONDU
AVANT investiční společnost, a.s. se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V posledních třech letech se stal AVANT nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů vůbec. AVANT spravuje 75 fondů s celkovou hodnotou majetku přes 37 mld. Kč (k 30. 12. 2020).

INVESTIČNÍ VÝBOR FONDU

  • Mgr. Filip Trpák za AVANT investiční společnost, a.s.
  • Mgr. Robert Schönfeld za RSBC Private Equity CZ a.s.
  • Ing. Jan Ditz za RSBC nemovitostní, a.s.

DEPOZITÁŘ

CYRRUS, a.s.
Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 63907020
 
 

 

NÁZEV: RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.

SÍDLO: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 05870160

LEI: 315700SMJGY1SZ791Y61

ID datové schránky: xnkdz9p

WEB: www.avantfunds.cz/cs/fondy/rsbc-ceskomoravsky-nemovitostni-fond-sicav-a-s/

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 22273 dne 1. března 2017


 

 

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu tak, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací fondu (KID), které je k dispozici na: http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost
 
V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B),
186 00, Praha 8.
 
Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. www.avantfunds.cz/cs/gdpr/ 
 
Další důležité informace pro investory naleznete na:
 https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/
 
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.