menu
Legal

Legal

Internetové stránky a služby

Obsah těchto internetových stránek je určen pouze pro informaci a k obecnému užití. Stránky mohou být bez předchozího upozornění upravovány.

Prohlášení

Naše společnost ani třetí strany neručí za přesnost, aktuálnost, věcnou správnost, úplnost a vhodnost informací a materiálů uvedených nebo nabízených za jakýmkoli účelem na těchto internetových stránkách. Uživatel bere na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby a naše společnost se v zákonem povoleném rozsahu výslovně zříká veškeré odpovědnosti za případné nepřesnosti a chyby.

Veškeré informace a materiály uvedené na těchto internetových stránkách uživatel využívá zcela na své vlastní riziko, za něž neneseme odpovědnost. Je zcela na odpovědnosti uživatele, zda produkty, služby a informace dostupné na těchto stránkách splňují jeho konkrétní požadavky.

Stránky a informace třetích stran

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Tyto odkazy vám mají usnadnit přístup k dalším informacím. Umístění odkazu však neznamená, že se s jeho obsahem ztotožňujeme. Za obsah internetových stránek dostupných pomocí odkazů neručíme.

Autorská práva

Tyto internetové stránky obsahují naše vlastní či řádně licencované materiály. Součástí těchto materiálů je mimo jiné i jejich design, rozvržení, podoba, vzhled a grafická úprava. Tento materiál lze reprodukovat výhradně v souladu s prohlášením o autorských právech, které je součástí těchto podmínek.

Veškeré ochranné známky, které jsou zobrazeny na těchto internetových stránkách a které nevlastní provozovatel ani k nim nemá licenci, jsou řádně označeny.

Užití internetových stránek

Neoprávněné užití těchto internetových stránek může být předmětem náhrady škody nebo trestným činem. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno vytvářet k těmto internetovým stránkám odkaz z jiné stránky či dokumentu. Způsob užití těchto internetových stránek a veškeré případné spory z jejich užití vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

Absence nabídek

Společnost RSBC Private Equity CZ a.s. nepodléhá regulaci a neposkytuje investiční ani jiné regulované služby. Informace a názory zde uvedené nepředstavují nabídku k prodeji ani nákupu cenných papírů či finančních nástrojů, ani nejsou investičními radami či radami pro investory a doporučeními jiného rázu ve vztahu k cenným papírům a jiným produktům.

Služby skupiny RSBC

Některé ze služeb, které jsou obecně zmíněny na těchto webových stránkách jako služby poskytované společnostmi ze skupiny RSBC, podléhají v České republice i jiných jurisdikcích různým regulatorním omezením; takové služby jsou příslušnými společnostmi ze skupiny RSBC poskytovány a nabízeny pouze v těch jurisdikcích, ve kterých to tamější právní předpisy umožňují, a v souladu s takovými právními předpisy. V České republice z tohoto důvodu skupina RSBC neposkytuje ani nenabízí např. služby spočívající ve správě či obhospodařování majetku (kromě prosté správy nemovitostí) ani žádné jiné investiční služby.

V případě nesouhlasu s těmito podmínkami na tyto internetové stránky nevstupujte ani je neužívejte. Ceny a další informace uvedené na těchto stránkách mají sloužit výhradně jako podklad pro vaše vlastní investiční rozhodnutí a nepředstavují osobní radu ani doporučení.

Skupina RSBC

Skupina RSBC je koncernem ve smyslu ustanovení §79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jehož řídící osobou je Mgr. Robert Schönfeld. Společnost RSBC Holding a.s., jakož i její dceřiné společnosti jsou součástí koncernu.

Kontakt

 

RSBC Holding a.s.

IČO: 016 57 151,

se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19115,

e-mail: info@rsbcgroup.com